Nieszpory

Liturgia godzin jest czymś więcej niż tylko recytacją psalmów. W swej istocie jest modlitwą Chrystusa, który modli się do Ojca. Odmawiając brewiarzowe psalmy, włączamy się w modlitwę Jezusa – On modli się w nas.

A zatem Liturgia godzin polega na pozwoleniu, aby Chrystus modlił się we mnie. W brewiarzowych psalmach zwracamy się do Boga „na ty”.

(https://pl.aleteia.org/2018/05/25/przewodnik-brewiarz-dla-poczatkujacych-jak-modlic-sie-liturgia-godzin/)

Nieszpory odprawia się w porze wieczornej, gdy dzień już się kończy. Uroczystości i niedziele mają I i II Nieszpory. Pierwsze Nieszpory odmawia się wieczorem dnia poprzedniego - Wigilii, drugie - w niedzielę lub uroczystość wieczorem.

Nieszpory rozpoczyna się wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie (o ile taki jest): Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedzi pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen., dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja. Podczas tej części Nieszporów zachowuje się postawę stojącą.

Teraz następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Można go recytować lub śpiewać. W trakcie tych czynności zachowuje się postawę stojącą.

Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z dwóch psalmów lub ich części i pieśni z Nowego Testamentu. Odmawia się je wraz z odpowiednimi antyfonami, na siedząco. Sposoby odmawiania psalmów są bardzo różne. W Drabinie najczęściej odmawia z podziałem na dwa chóry (żeński i męski lub prawa – lewa strona), na przemian, na tzw. recytatywie. Zawsze, przed każdym psalmem i każdą pieśnią odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej fragmentu. Po odmówieniu każdego psalmu i pieśni odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi... 

Po psalmodii następuje czytanie krótkie, dobrane odpowiednio do danego dnia, zaczerpnięte z Nowego Testamentu. Należy je odczytać jako słowo Boże; uwydatnia ono pewien fragment, na który być może trudno byłoby zwrócić uwagę w czytaniu ciągłym.

Odpowiedzią na słowo Boże jest chwila milczenia oraz responsorium krótkie. Po nim następuje uroczysta pieśń Maryi (Wielbi dusza moja Pana) z jej antyfoną. Podczas jej odmawiania, aż do końca Nieszporów, zachowuje się postawę stojącą. Ponadto, na początku tej pieśni czyni się znak krzyża świętego. Na zakończenie pieśni dodaje się werset Chwała Ojcu...

Kolejnym elementem Nieszporów są prośby - modlitwy wstawiennicze. Sposób ich odmawiania może być różny: może je recytować celebrans, mogą być również recytowane na przemian przez chór. Po nich odmawia się Modlitwę Pańską Ojcze nasz. Po niej następuje bezpośrednio modlitwa końcowa, nie poprzedzana wezwaniem Módlmy się. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan lub diakon, udziela następnie błogosławieństwa (można wybrać również jedną z innych formuł błogosławieństwa). W razie nieobecności kapłana lub diakona i w oficjum odmawianym prywatnie - Nieszpory kończy się słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

(https://brewiarz.pl/help/nieszp.php3)

Tags